Шкільна бібліотека - 2017


ЗМІСТ

ВСТУП__________________________________________________________ 2 - 6
РОЗДІЛ 1.   Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчальному закладі______________________________________________________________7 - 9
РОЗДІЛ 2. Робота бібліотеки щодо формування  інформаційної культури та навчання  бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів________________________10 - 14
РОЗДІЛ 3. Новітні комп’ютерні технології бібліотеки  у формуванні інформаційної культури____________________________________________________15 - 26
ВИСНОВКИ____________________________________________________27 - 30
ДОДАТКИ______________________________________________________31 - 54
1.Анкета_______________________________________________________31 - 32
2.Паспорт______________________________________________________33 - 34
3.Програма бібліотечно-бібліографічних знань_______________________35 - 36
 
  4.Історія створення книги (бібліотечне заняття  для 4 класу)____________37 - 40
5.Історія виникнення та види каталогів (бібліотечне заняття  для 9 класу)_41 - 43
6.ІРБІС – система автоматизації бібліотек (бібліотечне заняття для11класу)________________________________________________________________44 - 46
7.Корисні посилання для батьків та педагогів (буклет)____________________47
8.Памятка для батьків (буклет)_______________________________________48
9. Малюнки в Power Point ____________________________________________49
10.Бібліотека в соціальних мережах____________________________________50
11.Бібліофест «До знань – через бібліотеку»________________________51 – 54
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_______________________55 - 56
СЛАЙД - ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1.     Досвід роботи
2.     Малюнки учениці
3.     Впізнай мультик
4.     Рецепти лікування книг
5.     Її величність – Книга
6.     Історія виникнення книги
7.     Історія книги
        8.     Назви казочку
 


ВСТУП


Якось один мудрець сидів на березі річки, ловив рибу й міркував про сутність буття. До нього підійшов голодний обірваний  жебрак і сказав:
-  Я дуже голодний, дай мені риби!
 Мудрець, подумавши, простягнув йому вудку. Він не був жадібним, просто хотів навчити жебрака самостійно здобувати собі їжу.
 Мораль цієї притчі в тім, що сьогодні важливо не лише сприймати готові знання, а й навчитися самостійно здобувати їх.
Вступ.
Проблемна тема, яку досліджуємо  «Бібліотека як сучасний інформаційний центр».
Бібліотеки ніколи не були збірнею одного якогось виду інформації. Навіть найперші з них, що формувалися на базі рукописів (на папірусі, пергаменті, папері), мали у своєму складі написи на камені, глиняних таблицях, кістках, дерев’яних, металевих пластинах. Пізніше до бібліотек влилися потужні масиви друкованої продукції, що надовго стала уособленням бібліотеки. Але сюди додавалися і записи на воскових циліндрах, платівках, стрічках, картини, фото та інші види носіїв інформації. Але сьогодні виникла необхідність врахування якісних комплексних змін в інформаційному середовищі: змін у виробництві, розповсюдженні, використанні інформації, змін в інформаційних потребах людей і можливостях їх задоволення. Виникла необхідність сформувати новий, збагачений образ бібліотеки, відповідний тенденціям розвитку інфосфери.
Бібліотека як інформаційний центр є надійним осередком підготовки сучасного підростаючого покоління до життя в новому суспільстві. Особливо це стосується бібліотек шкіл нового типу, одним із завдань яких є виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки. Тому популяризація читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом. Розвиток пізнавальних інтересів – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, батьків та бібліотеки.
Але в сучасних умовах на фоні стрімкого розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій спостерігається тенденція про падіння в суспільстві інтересу до читання, втраті його престижу, зниження рівня читацьких уподобань. Одночасно спостерігається таке явище, як розширення впливу на молодь засобів масової комунікації, формування читацької еліти навколо Інтернету. Звідси і виникає потреба у формуванні інформаційної культури, формування основ інформаційної грамотності, що є основою для розвитку молоді. Все це обумовлює необхідність постійного моніторингу читання і пошуку шляхів для удосконалення читання, різних форм і методів роботи по виховання інформаційної культури. Бібліотекарі розробляють теми занять, найбільш наближені до їх роботи: щодо структури книги, ДБА бібліотеки, види видань… це дозволяє полегшити доступ школярам до інформаційних ресурсів бібліотеки, вирішити ряд практичних завдань пошуку необхідної навчальної інформації.
Актуальність теми в тому, що бібліотека залежить від своїх читачів, тому повинна відповідати їхнім вимогам, знати та розуміти їх потреби. Для виконання їх запитів необхідно забезпечити високий рівень бібліотечно-інформаційного простору. Зробити це тільки з використанням традиційних носіїв інформації (книги, брошури, періодичних видань) не можливо. Тому сьогодні з впровадженням в роботу  бібліотеки Малушківської  загально – освітньої школи І – ІІІ ступенів комп’ютерних технологій, склалися належні умови для задоволення постійно зростаючих інформаційних потреб читачів та оперативний доступ до інформації, підвищилась якість і ефективність праці бібліотекарів.
Інформаційний центр Малушківської бібліотеки має досить непогану матеріальну базу: 6 комп’ютерів, сканер, принтер, ксерокс, звукові колонки. Оснащення «центру» сучасними інформаційними засобами дає можливість удосконалювати навчально-виховний процес, покращити  індивідуальну, групову, самостійну,  науково-пізнавальну, творчу діяльність учнів, забезпечити вільний доступ до життєдіяльності в сучасному суспільстві, формує навички самостійного отримання необхідних знань. Отже,  виходячи зі сказаного  можна визначити мету проекту:
-                формування нової моделі гімназійної бібліотеки як медіа-центру – інформаційно-ресурсного центру для забезпечення навчально-виховного процесу інформацією;
-                формування в учнів любові до книги як до основного традиційного джерела інформації, навичок пошуку інформації за допомогою комп’ютера, виховання інформаційної культури, орієнтування у величезному потоці інформації.
Шкільна бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу у всіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача.
Шкільна бібліотека Малушківської ЗОШ  – центр навчально-виховного процесу, обслуговує учнів, вчителів, батьків. Вони часто звертаються до бібліотекарів з різними питаннями, своїми проблемами.  Бібліотека для них, «аптека для душі».
Комп’ютер у  бібліотеці – якісно нове забезпечення можливостей для самопідготовки, реалізації своїх професійних та дозвіллєвих потреб. Користувач бібліотеки може самостійно здобувати інформацію, читаючи не лише книги, але й отримувати знання з Інтернету, СD-дисків, використовувати все це для написання рефератів, доповідей, творів, для підготовки уроків, МАНівських робіт, проектів тощо.
 У Малушківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів функціонують  11 навчальних класів, у яких навчається 196 учнів.
Бібліотека знаходиться у приміщенні школи першому  поверсі і займає  одну кімнату загальною площею 52  метрів квадратних.
  Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітньої школи, то основними завданнями і напрямками діяльності Малушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є:
-         підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій;
-         забезпечення інформацією  різноманітного змісту  навчального процесу;
-         виховання в учнів  інформаційної культури, любові до книги, культури читання;  
-         надання доступу до світових інформаційних джерел
-         інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;
-         виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;
-         навчання школярів технологіям користування бібліотеками всіх типів;
-         сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку;
-   формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання мислячого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;
-         всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх і виховних технологій;
-         створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні та сучасні носії інформації, так і мультимедійні технології.
Отже, бібліотека як  науково-інформаційний центр навчального закладу, метою якого є забез­печення інформаційних потреб користувачів через своєчасне інформування.
А також, шкільна бібліотека як інформаційний центр є тією ланкою, що з'єднує школу і суспіль­ство, потребує подальшого розвитку і удоскона­лення діяльності.        
Об'єктом даної роботи виступає бібліотека Малушківської загально – освітньої школи І – ІІІ ступенів.
 
РОЗДІЛ 1.  Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчальному закладі
Шкільна бібліотека -  це не тільки зібрання книг, але й місце, де зустрічаються діти і підлітки, вчителі, батьки, тому важливе завдання сьогодення -  удосконалити її і зробити привабливою для усіх користувачів. Бібліотека відіграє важливу роль у формуванні творчої працелюбності особистості, розвитку в неї індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їхньої самореалізації, духовного самовдосконалення, формування вмінь міжособистісного спілкування. Одним з головних завдань бібліотеки, в основному, і, бібліотеки нашого закладу є виховання в учнів інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою, формування в учнів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.
Інформаційно-бібліотечний центр нашого навчального закладу намагається забезпечувати потреби навчально-виховного процесу в усіх його параметрах, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями, уміннями й навичками. Саме тому бібліотека Малушківської загальноосвітньої школи  є інформаційним центром для учнів, вчителів, вихователів, одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів.
Світ, у якому доводиться жити нашим дітям, змінюється у багато  разів швидше, ніж наша школа, - зазначають дослідники. Щоб не захлинутися в хвилях інформаційного простору, треба так відповідати на виклик часу і виснажливого змагання людей і систем, щоб досягти справді якісного рівня освіти для контингенту учнівської молоді. І тому,  сучасна школа нового типу потребує і нового підходу до інформаційного забезпечення. Звідси виникла необхідність впроваджувати і використовувати нові інформаційні технології в шкільній бібліотеці. Саме шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги, яка відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Бо, її головна функція – зробити інформацію доступною для кожного, хто потребує. Шкільна бібліотека намагається забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і відіграє важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Наявність у бібліотеці інформаційних носіїв – свідчення того, що вона виходить на певний рівень інформатизації.
Компютеризована шкільна бібліотека є центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління. Ото ж, у  нашій бібліотеці з’явилась можливість забезпечувати вільний доступ до різних інформаційних джерел, які не обмежуються тільки книжковим фондом. Ще декілька років  тому проблема, щоб перетворити бібліотеку в сучасний інформаційний центр, здавалася неможливою. Адже не секрет, що рівень комплектування бібліотечних фондів шкіл традиційними і нетрадиційними носіями інформації недостатній. Бібліотека нашого закладу укомплектована шістьма комп’ютерами, сканером, ксероксом, підключена до мережі Інтернет. І,  як результат, Малушківська бібліотека як сучасний інформаційний центр,  має мету:
-         забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації;
-         сприяння навчально-виховному процесу у надані інформації;
-         гармонійний розвиток особистості;
-         створення інформаційно-освітніх ресурсів;
-         надання сучасних інформаційних послуг;
-         навчанні компютерної грамотності користувачів.
 У дітей відкрився доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел як традиційних (книг, журналів, газет), так і нетрадиційних для бібліотек (відеоматеріалів, комп’ютерних програм, баз даних). Учні  прагнуть розвивати свої творчі здібності. Вони хочуть прийти в бібліотеку і отримати те, що їх цікавить, а це можливо тільки за впровадження комп’ютерних технологій, підключенні до світової мережі Інтернет. Тому,  так важливо вже змалечку виховувати у дитини прагнення до набуття знань  та вчити у самостійному пошуку інформації.
Сьогодні Малушківська бібліотека як сучасний інформаційний центр має можливість задовольнити запити наших користувачів. Працюючи в інформаційному центрі вчителі та учні використовують не тільки книги, періодику, але і отримують інформацію з дисків, користуються світовою мережею Інтернет, переглядають фільми, відвідують віртуальні екскурсії, стають учасниками інтернет - олімпіад, конкурсів, беруть участь у он-лайн семінарах, вебінарах, за які отримують сертифікати. Використовують матеріали  для написання творів, рефератів, готуються  до уроків, створюють  презентації та проекти. Тобто, підбирають інформацію для творчої діяльності, для навчальних та позакласних потреб.
Інформаційна культура особистості розглядається нині не тільки як невід’ємне право кожної людини, але як і важлива умова її розвитку і розвитку нації в цілому. Шкільна бібліотека відіграє важливу роль у досягненні нової якості освіти: вона є не тільки інформаційним ресурсом, але і центром, який формує інформаційну культуру учнів і вчителів.
 
РОЗДІЛ 2.  Робота бібліотеки щодо формування  інформаційної культури
Робота щодо формування  інформаційної культури, будучи традиційною для бібліотек, за останні десятиліття дуже змінилася. Якщо раніше бібліотеки вели пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань (ББЗ), то в умовах інформатизації маємо справу з такими поняттями, як «інформаційний простір», «інформаційні ресурси», «інформаційна культура», «інформаційні технології» тощо. Тим не менше і сьогодні продовжують залишатися актуальними питання елементарної бібліографічної грамотності. В «Бібліотечній енциклопедії» можна знайти таке визначення культури читання – «сукупність знань, умінь, навичок для оптимальної організації процесу читання, досягнення його суспільно значимого спрямування та інших цілей; одна з складових інформаційної культури особистості». Саме поняття «бібліотечно-бібліографічні заняття» включає комплекс відомостей, які необхідно засвоїти читачам. Перш за все, це відомості про бібліотеку – її структуру, види бібліотечних послуг. Читач повинен мати знання про книгу як джерело інформації, про особливості видань різних видів і їх довідковий апарат, про періодичні видання, про принципи організації бібліотечного фонду, поняття про алфавітний і систематичний каталоги та їх структуру, розміщення карток в каталогах, методику бібліографічного пошуку тощо. Бібліотечно-бібліографічні заняття – це один із засобів формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури користувачів. Ці заняття можуть бути організовані у різних формах. Оскільки бібліотечно-бібліографічне заняття – це масовий захід, він потребує ретельної підготовки. Моя бібліотека практикує таку форму виховання ББЗ як бібліотечні уроки, що об’єднує різні методи роботи: бесіди, огляди літератури, інтелектуальні ігри, літературні подорожі, ігротеки, літературні пазли, бібліопазли, різноманітні книжкові виставки, перегляди тощо.  Спільно з класними керівниками розробляю «Плани бібліотечних занять» для кожного класу, починаючи з першого. (Додаток 3)
Основна мета бібліотекаря – допомогти учням освоїтися з новими темами, ідеями, сферами знань, які, як правило, не розглядають у традиційному шкільному навчанні. Бібліотекарі в тісній співпраці з учителями прагнуть навчити учнів методам роботи з науковою літературою, бібліографуванням, умінню аналізувати й критично оцінювати прочитане, виділяти найважливіші наукові напрямки та ідеї, помічати різні підходи до розв’язання наукових проблем. Бібліотекар допомагає учню в підборі відповідної літератури. Учень вивчає різні джерела інформації.
В основі роботи бібліотеки з учнями початкових класів започаткована  спільна робота бібліотекаря і вчителя у пробудженні та розвитку у дитини інтересу до читання. Цікаво проходить екскурсія першокласників до бібліотеки, під час якої діти знайомляться з правилами користування бібліотекою та книгою, з правилами поведінки у бібліотеці.
Для дітей початкових класів організовуються перегляди або виставки нових книг та журналів «На хвилинку зупинись – на новинку подивись», проводяться бесіди щодо збереження книжок «Будь книзі товаришем». Протягом навчального року проводяться бібліотечні уроки, які спрямовані на вироблення навичок користуватися книжкою та виховання культури читання «Мандрівка книжковим містом», «Як спілкуватися книгою», «Щоб книжка довше жила», «Історія створення книги». (Додаток 4). У середніх – п’ятих, шостих, сьомих, восьмих, дев’ятих класах діти на бібліотечних уроках вивчають довідковий апарат книги, закріплюють свої знання по знаходженні інформації в довідковому апараті, по виборі книг, поглиблюють знання про структуру та елементи книг, вчаться працювати з різними джерелами інформації, а також з картотеками та каталогами. (Додаток 5). Учні десятих та одинадцятих класів – вчаться самостійно знаходити інформацію у мережі Інтернет, базах даних, на сайтах електронних бібліотек. (Додаток 6).
Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнюються постійно діючі книжкові виставки: «Україна є, Україна буде!», «Ярмарок професій», «Стежина до здоровя», «Цікавий світ навколо тебе»…
Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також виступи на педагогічних,  інструктивно-педагогічних радах та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, періодичних видань на допомогу вчителю, інформую про надходження видань на електронних носіях.
У рамках Тижня дитячої книги проводжу конкурс на «кращий читацький формуляр». Переможці отримують грамоти «Кращий читач».
Бібліотека бере активну участь у проведенні предметних тижнів. Готуючись до них, організовуємо книжкові виставки, презентації книг.
Велику увагу приділяє наша бібліотека популяризації літератури про рідний край. Адже у нашому селі народилася письменниця і художниця Людмила Власюк. Про її творчість бібліотекар з учнями створили відео «Картини Людмили Власюк». (Додаток 7).
Велику  увагу  приділяю  контролю за станом збереження підручників. На базі інформаціно-бібліотечного  центру  функціонує  «Пост бережливих». Учасники постійно   проводять рейди-перевірки книг.   Із   результатами перевірок знайомлять  на шкільних лінійках. Для того, щоб «потерпілим книжкам» була надана вчасна допомога у бібліотеці працює «Книжкова лікарня».
Рейд  - перевірка підручників
 
 
 
 
 
 
 
 
Останнім часом у нашій бібліотеці суттєво збільшилася кількість відвідувачів – дітей, які не любили і не хотіли читати, але вони  приходять у бібліотеку тільки тому, що тут затишно, тепло і світло. Такі діти із задоволенням грають у настільні ігри, передивляються журнали, розфарбовують. І щоб якось більше дітей зацікавити, проводжу різні майстер - класи: Валентинки – прапорці, букети до 8 березня, сніжинки,  запозичаю  відео – уроки з Інтернту з  «в’язання гачком» та інше. Тому, завдяки таким відвідувачам виникла ідея створити клуб умілих рученяток «Фантазія».
 


 
Шкільна бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому намагаюся постійно шукати нові активні форми роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, а педагогам – можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисно, інформацією, використовуючи її в навчально- виховному процесі
Інформаційна культура особистості розглядається нині не тільки як невід’мне право кожної людини, але як і важлива умова її розвитку і розвитку нації в цолому. Бібліотека відіграє важливу роль у досягненні нової якості освіти: вона є не тільки важливим інформаційним центром, але і центром, який формує інформаційну культуру учнів і вчителів.  Інформаційний потік підхоплює кожного з нас, особливо дітей, і занурює в бурхливий вир суспільного життя. Ми вчимо своїх учнів, готуючи основу їхнього майбутнього, яке досить складно спрогнозувати.
Складно передбачити, чим займатимуться учні через певний проміжок часу після закінчення школи. Які навички та знання їм знадобляться найбільше?!. Однак, можна передбачити, що вміння критично мислити й ефективно здобувати знання буде актуальним для них усе життя. Адже, вони мають бути компетентними у подальшому житті, використовувати ті знання, які практично отримали у школі. А, отже, наша освіта повинна бути доступною для кожної дитини, уміти правильно їх навчити вчитися і отримувати практичні знання – завдання сучасного учителя, а також осторонь не може бути шкільний інформаційно-бібліотечний центр.
 
РОЗДІЛ 3. Новітні комп’ютерні технології  бібліотеки  у формуванні інформаційної культури
Реалії сучасності з її необмеженим зростанням інформаційно-технічного потенціалу і часто з відірваністю віртуального світу від реального змушують шукати нові методи, форми роботи із сучасними дітьми. Віртуальний простір, у який ідуть наші діти так, як ми раніше ходили гуляти у парк, має фактично необмежені можливості, але має й ризики. Не будемо акцентувати увагу на питанні: компютерний світ – добре це чи погано?.. Він є і це факт. Тому нам, бібліотекарям, спільно з педагогами, необхідно допомогти нашим дітям почуватися  впевнено і безпечно, щоб час, який вони проводять «там», не був витрачений зі шкодою для фізичного і психічного здоров’я. Інформація, якою наповнений Інтернет, є різною (за змістом). Те, що справді може допомогти підліткам сприймати  потік  інформації, яка подається їм з екранів, вибірково – сформованість критичного мислення. Це такий тип мислення. Який допомагає критично ставитись до будь – яких тверджень, не вірити нічому без доказів і водночас бути відкритим для нових ідей.
Людство вступило в інформаційну еру. Внутрішній стан та міжнародне становище окремих країн значною мірою визначаються сьогодні розвитком їх інформаційної сфери, до якої, крім інших чинників належить бібліотека – складова частина інформаційних комунікацій та навчальний заклад – елемент освіти, покликаний здійснювати інформаційний зв’язок між поколіннями.
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі баз даних, розширюють можливості користувачів до сприйняття інформації. Сьогодні бібліотека навчального закладу є його структурним підрозділом, призначення якого – не тільки збирати і зберігати, але й виробляти і поширювати інформацію. Інформаційна функція бібліотеки набуває сьогодні генерального аспекту, оскільки вона не тільки сама перетворюється на сучасне інформаційне середовище, але допомагає стати таким середовищем закладу для ефективного досягнення мети – всебічного розвитку дитини як особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного насичення. Сьогодні ця мета реалізується частково. Тому, що всю необхідну інформацію у бібліотеці знайти не можна. Причин багато – це невідповідність реаліям життя, фінансування, нестача літератури, інформації, неможливість передплатити всі необхідні періодичні видання. У звязку з цим цілком зрозумілим є той факт, що бібліотеки повинні йти в руслі змін, плекати новий образ.
Шкільна бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому намагаюся постійно шукати нові активні форми роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, а педагогам – можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисною інформацією, використовуючи її в навчально – виховному процесі.
Окрім традиційних, апробованих життям форм масової бібліотечної роботи з’явилися нові, завдяки яким у читачів формується звичка до читання й користування бібліотекою. Масова робота бібліотеки, яка проводиться згідно плану роботи бібліотеки,  виконує такі функції:
-         сприяє задоволенню та розвитку інформаційних потреб і запитів, розширенню кола пізнавальних читацьких інтересів. Проведення дозвілля;
-         допомагає залученню нових читачів до бібліотеки;
-         здійснює рекламу бібліотеки, створює її імідж.
Динамічний розвиток суспільства, а також компютерних технологій потребує від усіх нас постійного й активного впровадження інновацій у свою діяльність. З давніх - давен бібліотеки одночасно були сховищами документів і основною базою для навчання. Роль сучасної бібліотеки, у першу чергу дитячої, підвищується у багато разів: необхідно передавати дітям знання, набуті раніше і підготувати їх до життя в навколишньому середовищі, де накопичення інформаційних масивів відбувається швидкими темпами. Успішно впоратися з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій.
Головна мета всіх інновацій, які впроваджую у бібліотеці – це високоефективне, якісне та комфортне обслуговування користувачів.
Обслуговування читачів за допомогою інформаційних технологій суттєво відрізняється від традиційного:
-         користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси;
-         створюються індивідуальні умови використання інформації;
-         зявляються «віртуальні користувачі», характерною особливістю яких є висока інформаційна культура.
Що ж ми вважаємо сервісом послуг, які інноваційні послуги для користувачів стали реаліями нашої бібліотеки?!.  Це:
-         можливість для користувачів знаходити бажану інформацію з найбільшою повнотою й точністю за найменших витрат зусиль і часу в усьому інформаційному просторі;
-         сканування, ксерокс, набір документів та текстів, запис інформації на електронні носії інформації;
-         доступ до повнотекстових баз даних;
-         можливість користувачам працювати в мережі Інтернет, використання електронної послуги, WEB – сторінок різних бібліотек, блогів.
     Сучасний підліток заглиблений у світ інформаційно-комунікаційних технологій.  Його становлення і розвиток відбувається в умовах віртуальних бібліотек, електронних книжок, соціальних мереж, мобільних телефонів і компютерної техніки. Він активно користується Інтернет – ресурсами, засобами онлайн - спілкування у своїй навчальній та розважальній діяльності.
Одним із головних завдань сучасної бібліотеки є інформаційне забезпечення процесу освіти. Це здійснюється як на традиційних, так і нетрадиційних носіях інформації. Основний фонд бібліотеки поповнюється за рахунок надходжень через Міністерство освіти, місцевого бюджету, подарунків, акцій. Поряд з паперовим фондом створюється електронний фонд.
Станом на 01.01.2017  року бібліотечний фонд Малушківської бібліотеки становить – 7565 примірників: книг і брошур - 3094, періодичних видань – 89;  підручників – 4375; аудіовізуальних та електронних видань - 7. При цьому, фонд бібліотеки комплектуються недостатньо. Не вистачає також CD-DWD дисків з навчальної, дозвіллєвої тематики.
У 2016/2017 н.р. учні 1-11 класів нашої школи   забезпечені підручниками на 98 % .
 Бібліотечний фонд – застарілий  за  змістом. Оновлення фонду має низький відсоток. Але, цю проблему намагаємося вирішувати  за допомогою щорічної акції «Подаруй бібліотеці книгу», в якій постійно беруть участь педколектив та учні.. Також виручає користувачів передплата періодичних видань, яка слугує невичерпним джерелом інформації.  .
         В умовах інноваційних змін змісту освіти єдиним і незамінним оперативним джерелом інформації є методична періодика, якою є  комплект газет «Шкільний світ», газети «Директор школи», «Завуч».
Електронні бібліотечні каталоги оперативно і якісно забезпечують навчально-виховний процес, надаючи користувачам можливість використовувати світовий інформаційний ресурс, завдяки підключенню до Інтернету, навчають своїх користувачів орієнтуватися в інформаційних потоках.      
   У грудні  2010  року у Березнівській Центральній районній бібліотеці була установлена програма АБІС ІРБІС – 128, електронна база якої може прийняти 16 млн. записів. У нашій бібліотеці організований доступ до зведеного районного ЕК періодичних видань, нових надходжень та підручників. Цей електронний каталог поєднує в собі функції абеткового, систематичного і предметного. Універсальний за змістом, він розкриває склад і зміст документів різними мовами, незалежно від того, на яких носіях інформації (друкованих чи електронних) вони представлені.
Отже, електронний каталог (ЕК) призначений для інформаційного пошуку й відбору документів, необхідних для наукової, практичної та навчальної діяльності, відображення та зберігання інформації як про кожний документ в цілому, так і про його складові частини.  Він сприяє повному оперативному задоволенню інформаційних запитів користувачів.
     Інформаційний пошук можна здійснювати за  ключовим словом, за автором, за предметними рубриками, за місцем і роком видання, за номером міжнародного стандарту.
  У «центрі» створені належні умови для індивідуальної роботи вчителів з перегляду, оцінки і відбору веб -ресурсів, необхідних для навчального процесу. Пропоную веб-бібліографічні списки, покажчики вчителям-предметникам, учням, батькам та бібліографічні рекомендаційні списки із ЕБД періодичних видань (Додаток 8).
На сучасному етапі бібліотека Малушківської школи – це не просто сховище для книг, а це, дійсно, інформаційний центр, який може надати інформацію як на традиційних носіях, так і в електронному вигляді. Незважаючи на те, що користувачі задоволені роботою,  згідно проведеного анкетування, я впевнена, що наша бібліотека і надалі повинна удосконалюватися.          Перед бібліотекою Малушківської школи стоїть багато завдань. Одне з них – іти в ногу з часом, бути завжди в курсі інновацій, запроваджувати перспективні форми роботи з користувачами.
Компютерна зона бібліотеки
 
 

ЦОГ
(центр обслуговування користувачів електронною інформацією)

 


 
 
Читальний зал
 
 

 
Поряд з очевидними перевагами інформаційної епохи одночасно з’явилися і проблеми, які вимагають невідкладного вирішення. Серед них – відсутність певного рівня інформаційної вихованості, необхідної людині для життєдіяльності в нових для неї умовах інформаційного середовища. Але, в такій ситуації бібліотекар вимушений  взяти на себе місію керування змістом інформації, тобто турбуватися про те, щоб ця послуга перш за все була пов’язана з духовним збагаченням та інтелектуально корисним дозвіллям. Тому проводжу  з учнями бібліотечні заходи  з метою    виховання  інформаційної культури, орієнтування  у великому потоці інформації; нави­чок самостійному пошуку інформації за допомогою рекомендаційних веб - бібліографічних ресурсів (Додаток 9).
Поряд з перевагами,  Інтернет – технології мають ряд негативних впливів: погано діють на зір, деформують психіку, знижується престиж культури читання. Інформація в Інтернеті не перевіряється, тому інформація, взята з Інтернету, може бути лише доповненням до читання і треба брати до уваги, що інформація в книзі, газеті, журналі точна, оскільки видавництва перевіряють факти і відповідають за те, що друкують.
 Ми сьогодні активно використовуємо новітні інформаційні технології. Наша бібліотека, в наявності якої 6 комп'ютерів з підключенням до Інтернету, сканер, ксерокс,  вже має певний досвід виховання інформаційної культури у школярів. Це досягається завдяки різним формам роботи - від індивідуальних та групових занять з основ бібліотечно - біблографічних знань до навчання комп’ютерної грамотності. З метою виховання культури читання, залучення учнів до самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет бібліотекар надає таку послугу як «Навчання користувачів комп’ютерної грамотності».
 
Навчання користувачів комп’ютерної грамотності
     Заняття у інформаційно-бібліотечному центрі проходять як індивідуально з користувачем, так і у невеликих групах (до 6 чоловік), що дає можливість індивідуально займатися з кожним, більш докладно відповідати на питання, що виникають під час заняття. Багато учнів вперше знайомилися з сучасними технологіями, тому спочатку їм було складно освоїти найпростіші дії.

Під час практичних занять користувачі вчилися вмикати і вимикати комп'ютер, друкувати текст, вставляти малюнки, виділяти заголовок, робити таблиці, створювати папки, зберігати та видаляти файли, вести пошук в Інтернеті, реєструватися та користуватися електронною поштою, програмою Скайп, соціальними мережами. Учителі створюють власні презентації  блоги для обміну досвідом роботи з іншими педагогами району, області, України.
Особливу зацікавленість викликає користування електронною поштою, соціальними мережами, програмою Skype , бо є  можливість спілкування з рідними і близькими, які живуть за межами нашої країни; відшукати друзів і знайомих і підтримувати зв’язок з ними.
      Прагнення змістовно організувати дозвілля для дітей, навчити їх етиці спілкування в соціальних мережах та використанню технологій для розвитку творчих здібностей спонукало бібліотекаря проводити навчання комп’ютерної грамотності для дітей 1–4 класів у бібліотечній школі «Смайлики». Волонтерську допомогу у проведення навчання здійснювали учні старших класів, які добре працюють на комп’ютері.
У ході занять діти вчаться малювати в програмі Paint  (Додаток 10), створювати «календарі» (Додаток 11) та «кишенькові календарики» (Додаток 12)  в програмі Publisher, мультимедійні презентації (Додаток 13), відеоролики,  друкувати, копіювати тексти, шукати інформацію в Інтернеті, знайомитися з дитячими сайтами , реєструються в соціальних мережах, грають в розвиваючі ігри.
Бібліотека Малушкіської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  складається з певних робочих зон:
-         комп’ютерної – учні, вчителі мають змогу самостійно, а також з допомогою консультацій бібліотекаря отримати потрібну інформацію;
-         ЦОГ (центр обслуговування користувачів електронною інформацією) - задоволення потреб користувачів у публічній інформації у електронному форматі (електронна доставка документів, навчання комп'ютерної грамотності, реєстрація у тестуванні по ЗНО, обрати навчальний заклад, скласти резюме та розмістити його на сайтах із працевлаштування, розвивати власне хобі, переглядати  веб - ресурси):
-         Приміщення читального залу, абонемент.
           Справжнім подарунком для читачів став блог «Малушка.net» та сторінки в соціальних мережах  Twitter та Facebook. На блозі представленні такі сторінки: «Головна», «Наше минуле», «Наше сьогодення», «Ми в періодиці», «БібліоФотоГалерея». (Додаток 14).
Зацікавили  юних читачів  як віртуальні уроки, екскурсії дитячими сайтах, наприклад: «Пустунчик», «Левко»… Досить часто учні переглядають документальні фільми на різну тематику, зокрема про «Голодомор», «Чорнобильська трагедія», про війну, історію нашого району. Оскільки надходжень художньої літератури  до бібліотеки майже немає, учні залюбки дивляться даний твір в Інтернеті. На мою думку це досить ефективно, оскільки всі учні все одно не будуть читати даний твір, а дивляться усім класом.
Протягом 2016 року спільно з іншими бібліотеками району були проведені онлайн – заходи, а саме: онлайн – тренінг «Урок реального трудового життя", онлайн - діалог  «Вибір професії - запорука успішного майбутнього», онлайн - діалог «Жити у правовому просторі».
У  2016 році брала участь у фестивалі – конкурсі  інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест» з темою роботи «До знань – через бібліотеку», де здобула перемогу у номінації «Бібліотека в житті громади». (Додаток 15).
Робота Малушківської бібліотеки проводиться в пошуках нових форм і методів по забезпеченню інформаційних потреб читачів.
Сьогодні наша бібліотека немислима без використання сучасних технологій. До інформаційних ресурсів бібліотеки додалися комп’ютери, програмні засоби, електронні джерела інформації, а підключення до міжнародних комп’ютерних мереж збагатила її світовими інформаційними ресурсами. У звязку з цим у вихованні інформаційної грамотності значна роль належить новітньому отриманні інформації – Інтернету.
 
ВИСНОВКИ
Значення книги і читання безперечні в етичному, інтелектуальному, естетичному розвитку дітей і підлітків. Вони розвивають письменність, загальний культурний рівень, розширюють емоційний світ людини, формують духовну основу особистості. Нарешті, вони є необхідною умовою соціалізації останньої. Тому можна повністю погодитись з думкою Є. і Дж. Простано, які стверджують, що в століття, коли нові технології роблять значні кроки в освіті, читання стає ще важливішим, ніж раніше. Далеко не останню роль в сприянні формуванню загальної культури дітей і юнацтва виконує шкільна бібліотека. В сьогоднішніх непростих умовах шкільна бібліотека - це часто і вогнище культури, і місце, де допомагають вчитися, і найдоступніше джерело інформації для учнів. Шкільна бібліотека -  а саме – інформаційно-бібліотечний центр  завжди поряд, її діяльність не скута рамками  навчальної  програми, що, безумовно, розширює можливості. І, як правило, заохочення вільного читання, формування мотивації до читання є одним з найважливіших напрямів її роботи. Робота шкільної бібліотеки, відрізняється деякими особливостями. Перше і найголовніше - дуже велике навантаження на шкільного бібліотекаря при розробці масових заходів із залученням учнів.
Мета заходів, масової роботи - показати дітям красу читання, навчити їх любити книгу для того, щоб через літературу вони сприймали «розумне, добре, вічне»; щоб, зробивши читання щонайпершою потребою, насущною їжею для серця і розуму, вони ставали свідомими громадянами своєї батьківщини, духовно багатими особами. Бо масові заходи з їх використанням різних форм і прийомів допомагають учням емоційно сприймати значення, зміст як літературних творів, так  і явищ і подій. Ми повинні довести дітям, що читання може доставляти естетичну насолоду, що спілкування з книгою розкриває широкі горизонти перед людиною, що книга і читання є невичерпним джерелом знань і інформації, що книга дійсно є другом і порадником. В значній мірі, ми прагнемо до реалізації стратегічної мети - навчити хотіти читати, бо це означає сприяння збагаченню емоційного досвіду дитини; допомагати отриманню осмисленої інформації і знань.
Шкільна бібліотека - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, який здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.
            Шкільна бібліотека нашої школи - це не лише інформаційний центр, а й важливий елемент навчально-виховного процесу. Посилену увагу ми приділяємо інформаційно-бібліографічній роботі в обслуговуванні учнів, учителів, вихователів, інших співробітників школи, основну роботу спрямовуємо на виховання в учнів інтересу до книжки й читання, на всебічне задово­лення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з дітьми поєднуються з інфор­маційними та масовими. 
Учень має  оволодіти раціональними прийомами самостійного пошуку інформації як традиційним, так і автоматизованим способами; освоїти формалізовані методи аналітико-синтетичного опрацювання інформації; використовувати традиційну і комп’ютерну технології для підготовки й оформлення результатів самостійної пізнавальної діяльності.
Саме шкільним бібліотекам належить ключова роль в розвитку у учнів уявлення про пошук інформації і вироблення у них навиків обігу і роботи з інформаційними джерелами. Тому однією з тенденцій сучасного бібліотечного обслуговування в школах повинне стати розширення асортименту знань і практичних навиків, які можуть придбати вчителі і учні.
Робота шкільної бібліотеки спрямована також на під­вищення фахового рівня вчителів, удосконалення­ їхньої професійної майстерності, їх ознайомлення з новими формами та методами роботи. До кожного педагога регулярно доно­ситься інформація про нові надходження, наявність до­даткової літератури з предмета, наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів. учителі, що атестуються, одержують актуальну для них фахову інформацію.
Тому зусилля  бібліотекаря і вчителів нашої школи, спрямовані на систему роботи з формування основ інформаційної культури учнів. Для цього проводяться екскурсії до бібліотеки,  мета яких - навчити читачів орієнтуватись у світі інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літературу, а також бібліотечні уроки, на яких викладаються ази інформаційної грамотності.
Головні цілі, які стоять перед сьогоднішніми бібліотеками витікають одна з іншої і тісно взаємозв'язані:
-         надання широкого гарантованого доступу до інформації;
-         максимальне використовування потенціалу нових інформаційних технологій для вдосконалення обслуговування користувачів;
-         формування і розвиток інформаційної письменності, культури учнів.
Шкільна бібліотека формує довідково-бібліографічний апарат, який включає алфавітний і систематичний каталоги, каталог науково-методичної і педагогічної літератури, а також картотеки, необхідні для інформаційно-бібліографічного забезпечення шкільної бібліотеки. Довідково-бібліографічне і інформаційне обслуговування учнів, як правило, ведеться через організацію роботи по оформленню книжкових виставок і виставок - переглядів, бібліографічні огляди для учнів, складання рекомендаційних і інформаційно-тематичних списків літератури, довідково-бібліографічне обслуговування педагогів передбачає проведення Днів інформації, бібліографічних оглядів літератури, оглядів періодичних видань, консультацій, складання інформаційних списків нових надходжень, підготовка індивідуальної інформації для вчителів.
Отже, сьогодні пріоритет у вихованні культури читання залишається за бібліотеками. Пошук форм і методів формування читацької культури учасників навчально-виховного процесу – процес постійний і творчий.
 У залежності від того, як швидко буде розвиватися інформаційне суспільство,  потреба в інформаційно - компетентній особистості буде зростати, а це, в свою чергу, буде сприяти впровадженню нових, цікавих форм роботи, а перспективи розвитку культури читання залежить від інтеграції ресурсів узгодженості дій бібліотечних і педагогічних працівників у процесі виховання читацької культури.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.     Андрощук Л. Скористайтеся послугами медіа-центру/ Л.  Андрощук //Надслучанський вісник: Громадсько-політична газета. - Березне,  2010. - N48/49/ 24 квітня. - C. 7.
2.     Батова Г. Цей дивний світ – бібліотека // Шкільний бібліотекар. – 2012. - № 2. – С. 2 – 8
3.     Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – 1300 с.
4.     Гурін О. Бібліотечні медіа-центри : на допомогу навчальному процесу/ О.  Гурін //Надслучанський вісник: Громадсько-політична газета. - Березне,  2008. - N30/ 12 березня. - C. 3.
5.     Диомидова Г. Н. Библиографоведение / Г. Н. Диомидова. – СПб., 2003. – 286 с.
6.     Костенко М. Новітні технології та методи обслуговування у шкільній бібліотеці / М. Костенко // Шкільний бібліотекар. – 2012. - № 3. – С. 2 – 8
7.     Крижко Л. Інформаційна культура школярів – найважливіше завдання шкільного бібліотекаря / Л. Крижко // Шкільна бібліотека. – 2005. - № 21. – С. 2 – 6
8.     Мелентьева Ю. Понятие»чтение» и культура чтения в контексте русской культурной традиции / Ю. Мелентьева // библиогр. – 2008. - № 1. – С. 48 – 51
9.     Павлютенков Є. М. Система бібліотечно – бібліографічноі роботи в школі / Є. М. Павлютенков // Шкільна бібліотека. – 2007. = № 9. – С. 73 - 82
10.   Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2007. - № 3. – С. 36 - 39
11.   Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2007. - № 6. – С. 71 – 76
12.   Руденко Ю. Інформаційна культура: вимоги та рівні вихованості / Ю. Руденко // Шкільний світ. – 2015. - № 17. – С. 9 – 11
13. Руденко Ю. Підліток в інформаційному просторі / Ю. Руденко // Шкільний світ. – 2015. - № 17. – С. 5 – 8
14.  Формування інформаційної культури учнів // Шкільна бібліотека. – 2006. – № 10. – С. 48 – 50
15.  Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: науково – методичні рекомендації / АПН України, ДНПБ України ім.. В. О. Сухомлинського; упоряд. А. І. Рубан // Шкільна бібліотека плюс. – 2006. - № 11 / 12. – С. 1 - 62
16. Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи // Шкільна бібліотека – 2009. - № 1. – С. 33 – 34


 


Немає коментарів:

Дописати коментар